About us

Armenia has a great potential for solar energy. The average annual value of solar energy flow per 1 m2 surface is 1720 kWh (European average - 1000 kWh), and a quarter of the territory of the Republic is endowed with solar energy reserves with an intensity of 1850 kWh / m2 for year.

Contact information

  • Address

    Yerevan Armenia

  • Phone

    +37477600021

  • Email address

    info.heliotech@yahoo.com

Electrical heating boilers installation

Warranty and post-warranty service

Electrical heating boilers installation

Electrical heating boilers installation


Electrical heating boilers installation

ՈՒնեք հարցեր

Solar PV site construction

Solar PV site construction

Electrical heating boilers installation

heating boilers installation

Free consultation

measurement

Be in step with the time Protect the environment Prevent CO 2 emissions

Equip your home with innovative energy technologies

Ի՞նչ ծագում ունի այն en

Հակառակ ընդհանուր պատկերացմանը` Lorem Ipsum-ը այդքան էլ պատահական հավաքված տեքստ չէ: Այս տեքստի արմատները հասնում են Ք.ա. 45թ. դասական լատինական գրականություն. այն 2000 տարեկան է: Ռիչարդ ՄքՔլինտոքը` Վիրջինիայի Համպդեն-Սիդնեյ քոլեջում լատիներենի մի դասախոս` ուսումնասիրելով Lorem Ipsum տեքստի ամենատարօրինակ բառերից մեկը` consectetur-ը, և այն որոնելով դասական գրականության մեջ` բացահայտեց դրա իսկական աղբյուրը en

Ի՞նչ ծագում ունի այն en

Հակառակ ընդհանուր պատկերացմանը` Lorem Ipsum-ը այդքան էլ պատահական հավաքված տեքստ չէ: Այս տեքստի արմատները հասնում են Ք.ա. 45թ. դասական լատինական գրականություն. այն 2000 տարեկան է: Ռիչարդ ՄքՔլինտոքը` Վիրջինիայի Համպդեն-Սիդնեյ քոլեջում լատիներենի մի դասախոս` ուսումնասիրելով Lorem Ipsum տեքստի ամենատարօրինակ բառերից մեկը` consectetur-ը, և այն որոնելով դասական գրականության մեջ` բացահայտեց դրա իսկական աղբյուրը en

Ի՞նչ ծագում ունի այն en

Հակառակ ընդհանուր պատկերացմանը` Lorem Ipsum-ը այդքան էլ պատահական հավաքված տեքստ չէ: Այս տեքստի արմատները հասնում են Ք.ա. 45թ. դասական լատինական գրականություն. այն 2000 տարեկան է: Ռիչարդ ՄքՔլինտոքը` Վիրջինիայի Համպդեն-Սիդնեյ քոլեջում լատիներենի մի դասախոս` ուսումնասիրելով Lorem Ipsum տեքստի ամենատարօրինակ բառերից մեկը` consectetur-ը, և այն որոնելով դասական գրականության մեջ` բացահայտեց դրա իսկական աղբյուրը en

Ի՞նչ ծագում ունի այն en

Հակառակ ընդհանուր պատկերացմանը` Lorem Ipsum-ը այդքան էլ պատահական հավաքված տեքստ չէ: Այս տեքստի արմատները հասնում են Ք.ա. 45թ. դասական լատինական գրականություն. այն 2000 տարեկան է: Ռիչարդ ՄքՔլինտոքը` Վիրջինիայի Համպդեն-Սիդնեյ քոլեջում լատիներենի մի դասախոս` ուսումնասիրելով Lorem Ipsum տեքստի ամենատարօրինակ բառերից մեկը` consectetur-ը, և այն որոնելով դասական գրականության մեջ` բացահայտեց դրա իսկական աղբյուրը en